back to top

Vaktija Trnovo na našoj stranici je usklađena sa vaktijom IZ. Možete biti sigurni da je tačna i ispravna. 

Vaktija Trnovo je raspored islamskih dnevnih molitvi za svaki dan i naznaka za početak i završetak posta u vremenu kada nastupi mjesec Ramazan.

Kada vjernik stupa u namaz mora znati da li je nastupilo namasko vrijeme, a da bi znao tačno vrijeme on će pogledati namaska vremena na vaktiji.

VAKTIJA TRNOVO – O TRNOVU

Općina Trnovo se nalazi oko 30 km jugoistočno od Sarajeva oivičena vijencem kojeg čine planine Igman, Bjelašnica, Treskavica i Jahorina.Prije rata, Općina je zauzimala površinu od 451 km2, dok je nakon Dejtonskog sporazuma, njena površina smanjena i sada iznosi 337 km2. Na području Općine živi oko 2524 stanovnika u 56 naseljenih mjesta sela i zaseoka. Sva sela i naselja su mrežom lokalnih puteva povezana sa glavnim saobraćajnim pravcem M18 kojim se odvija vrlo živa komunikacija sa Sarajevom. U toku je razvoj privrede, a potenciraju se slijedeći pravci razvoja: poljoprivreda, odnosno stočarstvo i zemljoradnja, turizam, posebno zimski i seoski turizam, proizvodnja “zdrave hrane”, jer ovdje nema industrijskih kapaciteta koji zagađuju okolinu (ekološki čista sredina); sakupljanje, otkup i prerada ljekovitog bilja, gljiva i šumskih plodova, razvoj lovne privrede i razvoj ribolova.

U odsustvu industrijskih kapaciteta osnovna privredna grana je poljoprivreda. Postoje prirodni uvjeti za razvoj zemljoradnje i stočarstva, zatim za razvoj pčelarstva. Dakle, postoje svi preduvjeti za proizvodnju “zdrave hrane”, jer nema industrijskih kapaciteta koji bi zagađivali okolinu.Posebno treba istaći vodni potencijal trnovskog područja kojeg čine vode Željeznice i Rakitnice, zatim Crne i Bijele rijeke, te više jezera na Treskavici od kojih su najveća Veliko i Crno jezero.Čistoća i kvalitet ovih voda pogodni su za uzgoj pastrmke, a dužinom cijelog riječnog toka nižu se prirodne uvale koje se sa malim finansijskim ulaganjima mogu pretvoriti u ribogojilišta. Planinski masiv Bjelašnice predstavlja vododjelnicu sa koje vode tekućice otiču prema dva različita sliva: Crnomorskom i Jadranskom slivu. Vode Željeznice, Crne i Bijele Rijeke teku prema Crnom moru, a Rakitnica se ulijeva u Neretvu čijim koritom otiče u Jadranskom more. Na svom putu provlači se živopisnim kanjonom dužine 20km čija netaknuta priroda predstavlja pravu turističku atrakciju za rijetke posjetioce. Prirodne ljepote, bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta i značajan vodni potencijal predstavljaju osnovu za razvoj turizma. Čitav kompleks Bjelašnice, koje planovi obrađuju, tretira se kao jedna jedinstvena planinska stanica sa kompletnom turističkom ponudom tokom cijele godine, a koja omogućuje mnogostruke vrste turizma i turističke ponude: zimsko-sportski, rekreativni, edukativni, poslovni, kongresni, omladinski, ekskurzioni, zadovoljavanje raznih hobija, lovni turizam, planinarenje, alpinizam, speleologija, manifestacioni turizam, memorijalni, zdravstveni i dr.

VAKTIJA TRNOVO – GEOGRAFIJA

Lokacija
Općina Trnovo se nalazi oko 30 km jugostočno od Sarajeva. Prije rata, Općina je zauzimala površinu od 451 km2, dok je nakon Dejtonskog sporazuma, njena površina smanjena i sada iznosi 337 km2.
Na području Općine živi oko 1747 stanovnika u 56 naseljenih mjesta sela i zaseoka. U sklopu Općine organizirane su 4 mjesne zajednice (MZ Šabići, MZ Dejčići, MZ Trnovo i MZ Delijaš.).

Karakteristike reljefa
Nalazi se na nadmorskim visinama između 650 i 2 080 metara, a prosječna visina je 900 metara. Trnovo je locirano na planinskim obroncima Bjelašnice, Igmana, Visočice, Treskavice i Jahorine.

Klima
Općinu karakteriše kontinentalna klima, koja sa porastom nadmorske visine prelazi u oštru planinsku klimu alpskog tipa. Osnovne karakteristika su oštre zime (apsolutne minimalne temperature od 24°C do 34°C ispod nule) i kratka i topla ljeta (apsolutne maksimalne temperature od 30°C do 36°C). Prosječna godišnja količina padavina je od 1100 do 1500 l/m2. Srednja godišnja temperatura zraka u Trnovu iznosi 7,3°C. Najtopliji mjesec je juli sa srednjom temperaturom oko 16°C, a najhladniji januar sa srednjom temperaturom oko -2,4°C. Maksimalne vrijednosti temperatura u ljetnom periodu se kreću oko 35°C, a minimalne zimske dostižu i do -30°C. Srednja mjesečna količina padavina se kreće od 75 do 160l/m2. Najveće količine padavina su u novembru i decembru, a najmanje u julu i avgustu, što je posljedica uticaja mediteranskog režima padavina u ovom području, premda je prisutan i proljetni maksimum u martu i aprilu.

Vaktija Trnovo je raspored dnevnih molitvi za svaki dan i naznaka za početak i završetak posta za vrijem Ramazana. Ako vas zanimaju vaktije za druge gradove posjetite stranice: Vaktija Srebrenik, Živinice vaktija, Gračanica vaktija, vaktija Gradačac, Banovići vaktija, Kalesija vaktija i vaktija Brčko.

vaktija trnovo
default