back to top

Sura Ihlas – arapski, transkripcija i prijevod sure

Sura Ihlas na arapski

sura-ihlas-arapski

Sura Ihlas transkripcija

KUL HUVALLAHU EHAD.
ALLAHU-S-SAMED.
LEM JELID VE LEM JULED.
VE LEM JEKUL-LEHU KUFUVEN EHAD.

Sura Ihlas prijevod:

Reci:”On, Allah, Jedan je!
Allah je utočište svakome!
nije rodio, nit’ je rodjen!
I niko mu ravan nije!”

Nazivi sure

● El-Ihlas – iskrena ili čista. Ovako je nazvana jer govori o iskrenoj potvrdi Allahove jednoće i čista je od svakog drugog govora mimo govora o Allahu.

● Et-TefridEt-TedžridEt-Tevhid,  jer govori o izdvajanju Allaha, Jednog i Jedinog, kao istinskog Boga.

● En-Nedžat, jer čovjek, učeći, izučavajući, vjerujući i postupajući u skladu sa ovom surom, čuva se i štiti od širka na dunjaluku i Vatre na ahiretu.

● El-Vilajet, jer onaj koji je bude učio sa ubjeđenjem i svoj život gradio na njenim principima, bit će jedan od Allahovih evlija.

● El-Ma‘rife, jer čovjek putem nje upoznaje svoga Gospodara, Uzvišenog Allaha, i Njegovu potpunost, neovisnost o bilo kome.

● El-Esas, jer govori o najbitnijem temelju vjere.

● Kul huvallahu ehad, kako se najčešće naziva u hadisima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Preuzeto sa El-Asr.com

Tefsir sure Ihlas

Tevhid ili potvrda jedinstva Božijeg, Allaha Koji je Jedan i Jedini, najbolje se opisuje kroz četiri kratka ajeta sure El-Ihlas, kur’anskog poglavlja kojeg je vrlo lahko naučiti napamet. I doista, tu kratku suru je najlakše naučiti i teško će se naći neko ko ne zna makar suru Ihlas. A za tu suru komentatori Kur’ana su kazali da ona tumači samu sebe. Naime, sam redoslijed ove sure nudi nekoliko pitanja i odgovora u smislu:
– Ko je On (Huve)? On je Allah,
– A ko je Allah? Allah je Ehad (Jedan),
– A ko je Ehad? Ehad je Samed (Utočište svakom),
– A ko je Samed? Samed je Onaj koji nije rodio i rođen nije,
– A ko je Onaj koji nije rodio i rođen nije? To je Onaj kome niko ravan nije.
Navedeni ajeti sure Ihlas opisuju Allaha dž.š., negiraju i odbacuju politeizam-vjerovanje u više bogova, jasno podcrtavaju da Bog nema sina i da nije rođen i da niko i ništa se ne može usporediti s Njim. Ova sura je objavljena kao odgovor na pitanje koje su Poslaniku, a.s., postavili mušrici, jevreji i kršćani, a koje je glasilo: – O Muhammede, kazuj nam rodoslovlje tvoga Gospodara!

Kako se klanja akšam namaz?

Katade, Dahhak i Mukatil o povodu objave sure Ihlas vele sljedeće: ”Grupa jevreja došla je Poslaniku, a.s., i rekla mu: – Opiši nam tvog Gospodara, jer je On Svoj opis objavio u Tevratu! Reci nam od čega je stvoren, kojoj vrsti pripada, je li stvoren od zlata, bakra ili srebra, da li jede i pije, od koga je naslijedio ovaj svijet i ko će ga od Njega naslijediti? Tada je Uzvišeni Allah objavio suru Kul huvallahu ehad.”

U drugoj predaji koja se prenosi od Ibn-Abbasa, r.a., se navodi da je (kršćanska) delegacija iz Nedžrana u kojoj je bilo sedam svećenika došla Poslaniku, a.s., i rekla mu: ”O Muhammede, opiši nam svog Gospodara i od čega je On stvoren?” Muhammed, a.s., je odgovorio: ”Moj Gospodar nije stvoren ni od čega! On je jedinstven i iznad svega!” Tada je Allah objavio suru Kul huvallah.
U trećoj predaji koju prenosi Abdullah ibn Mes’ud se navodi da su kurejšije rekle Poslaniku: – Kazuj nam o rodoslovlju tvoga Gospodara!, pa je objavljena sura Ihlas.

Navedene predaje koje govore o povodima objave sure Ihlas kao odgovor kurejšijama, navode na zaključak da je sura Ihlas objavljena u Mekki, dok predaje koje govore da je sura Ihlas objavljena kao odgovor jevrejima i kršćanima, ukazuje na to da je ona objavljena u Medini. Komentatori Kur’ana su dali više odgovora na pitanje gdje je objavljena sura Ihlas, a od tih odgovora četiri mišljenja se izdvajaju a ona glase: sura Ihlas je objavljena; u Mekki, u Medini, na putu iz Mekke u Medinu, i četvrto mišljenje je da je ona objavljena i u Mekki i u Medini. Prema ovom mišljenju, sura Ihlas je objavljena dva puta: prvi put u Mekki, drugi put u Medini. Učenjaci tefsirske znanosti navode da nije ništa neobično u tome što je neki ajet ili sura objavljena dva puta. To je učinjeno iz počasti prema onome što se u tom ajetu ili suri spominje. Tako se navodi da je i Fatiha objavljena dva puta, da su sure El-Isra’ i Hud mekkanske, ali da njihovi povodi objave ukazuju na to da su one objavljene u Medini. Tako isto i povodi objave sure Ihlas ukazuju da je ona objavljena dva puta, i u Mekki i u Medini, kao odgovor kurejšijama, jevrejima i kršćanima.

Iz navedenog se uočava vrijednost ove kratke kur’anske sure, sure Ihlas. O toj suri i Poslanik, a.s., je kazao mnogo hadisa. Jedan od najčešće citiranih hadisa jeste onaj u kojem se govori da je sura Ihlas jednaka trećini Kur’ana. Taj hadis se navodi u gotovo svim vjerodostojnim zbirkama hadisa tako da je neupitna njegova vjerodostojnost. Za hadis da je sura Ihlas vrijedna trećine Kur’ana Šejhul-islam Ibn Tejmijje je rekao da je to jedan od najpoznatijih i najautentičnijih hadisa. Zbog čega je sura Ihlas od strane Poslanika vrednovana kao trećina Kur’ana mufessiri su kazali sljedeće: – Kur’an u sebi sadrži tri tematska plana: kasas – ajeti i kazivanja o prošlim narodima, ahkam – ajeti o propisima, i tevhid – vjerovanje u Jednog Boga. Sura Ihlas cijelim svojim sadržajem se bavi tevhidom, pa je zbog toga označena kao trećina Kur’ana; drugi smatraju da je vrijednost sure Ihlas jednaka trećini Kur’ana zbog toga što ona sadrži ime Es-Samed – (Allah) Utočište svakom, jer se ovo ime ne spominje ni u jednoj drugoj suri; neki učenjaci smatraju da onaj ko prouči suru Ihlas imat će nagradu kao da je proučio trećinu Kur’ana.
Ashabi Božijeg Poslanika su često učili suru Ihlas iz čega se može zaključiti da ona ima veliku vrijednost i da je njeno učenje izuzetno dobro djelo. Navodi se predaja od Ebu Seida da je neki čovjek čuo od drugoga kako uči suru Kul huvallah, i ponavlja je. Kada je svanulo otišao je Poslaniku, a.s., i misleći da to nije nešto tako važno, spomenuo mu taj slučaj, pa mu je Poslanik, a.s., rekao: – Tako mi Onoga u Čijoj je Ruci moja duša, ona je ravna trećini Kur’ana. U drugom slučaju se govori kako je jedan ensarija imamio ljudima u mesdžidu Kuba’, pa bi na svakom namazu kada bi htio proučiti jednu suru, prvo bi proučio Kul huvallah, pa onda tu suru. Kada su to ispričali Poslaniku, on je upitao tog ensarija zbog čega to tako radi. Ovaj je odgovorio da voli tu suru. Poslanik je kazao: – Tvoja ljubav prema njoj uvest će te u Džennet. Također, navodi se predaja u kojoj se prenosi od Enesa ibn Malika sljedeće njegove riječi: ”Bili smo s Poslanikom na Tebuku, pa je Sunce obasjalo kao nikad do tada. Onda je melek Džibril došao Poslaniku i on ga je upitao: – Džibrile, zašto je Sunce ovoliko obasjalo kao nikada do sada? Džibril je odgovorio: – U Medini je umro Muavija ibn Muavija el-Lejsi, pa je Allah poslao 70 000 meleka da mu klanjaju dženazu. – A čime je to on zaslužio?, upita Poslanik. – On je mnogo učio Kul huvallah, noću i danju, hodajući, sjedeći i stojeći!, odgovori Džibril.”

Kako uzeti abdest? Šta kvari abdest?

Predaje navode da je Poslanik, a.s., svaku noć kada bi išao u postelju uvijek bi proučio Kul huvallah i dvije Kul euze, Felek i Nas, i to bi ponovio tri puta. Iz navedenog se uočava da je sunnet prije spavanja po tri puta proučiti sure Ihlas, Felek i Nas, te onaj ko tako radi slijedi sunnet Pejgamberov. Također, suru Ihlas – Kul huvallah je lijepo učiti u svakoj prilici. Pored imena El-Ihlas, koje u prijevodu znači Iskrenost, ova sura ima još nekoliko imena kojima se naziva: suretul-muneffire – sura tjerateljica, jer šejtan bježi kada se ona uči; suretul-muhdar – sura prisustva, jer meleki prisustvuju njenom učenju i slušaju; suretun-nedžat – sura spasiteljica, jer na ovom svijetu spašava od kufra-nevjerništva a na drugom od vatre džehennemske; suretun-nur – sura svjetla, jer ona osvjetljava ljudsko srce. Poslanik, a.s., je u jednom hadisu kazao: ”Sve ima svoje svjetlo, a svjetlo Kur’ana je Kul huvallahu ehad.”

Iz svega kazanog lahko je zaključiti da sura Ihlas ima veliku vrijednost i da za njeno učenje, onome ko je uči, slijedi veliki sevap.

Literatura:

– Dr. Almir Fatić, Sura El-Ihlas: trećina Kur’ana, Takvim za 2011. god., str. 17.

Izvor

Vrijednost sure Ihlas

Sura El-Ihlas ima brojne vrijednosti, a neke od njih jesu sljedeće:

Od Muaza b Enesa El Dzuhenija, r.a., prenosi se da je Poslanik, saws, rekao: “ Ko prouci Kul-huvallahu ehad deset puta, Allah ce mu u Dzennetu sagraditi dvorac.” Kada je cuo ove rijeci Omer, r.a., kojem je…

Dzennet bio obecan jos za vrijeme Poslanikovog, saws, zivota, upitao je: “Hocemo li povecavati broj svojih dvoraca u dzennetu, o Boziji Poslanice?”, a Poslanik, saws, mu odobri rijecima: “Allah ima puno vise i ljepse od toga.” (hadis biljezi Ahmed)
***********************

“Ko prouci suru Ihlas (Kul huvallahu ehad), kao da je proucio trecinu Kur’ana.” (Ahmed)

***********************

Jedne veceri dok je se Poslanik Muhammed, saws, vracao sa vojskom iz jednog ratnog pohoda dodje mu melek Dzibril, a.s., i rece: “O Muhammede, klanjaj dzenazu tom i tom covjeku, on je preselio u Medini.” Poslaniku, saws, bi to cudno pa upita: “Zar mu muslimani u Medni nisu klanjali dzenazu?” A melek Dzibril odgovori: “Jesu, i njegovoj dzenazi je prisustvovalo 70 hiljada meleka.”

“A sta je taj covjek uradio pa mu se zbog toga iskazuje tolika pocast?” – upita Poslanik, saws. “Taj covjek je i lezeci i sjedeci i stojeci ucio suru Ihlas, i razmisljao o njenom znacenju” – odgovori Dzibril, a.s.

Izvor

● Jednaka je trećini Kur’ana kako bilježi imam Buhari, rahimehullahu teala, u svome Sahihu od Ebu Seida, radijallahu anhu, koji prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao svoje ashabe: “Zar je to nekome od vas teško da prouči trećinu Kur’ana u jednoj noći?!” To se ashabima učinilo teškim, pa su upitali: “A ko to može od nas, Allahov Poslaniče?” Na to Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Allahul-Vahidus-Samed je trećina Kur’ana!” (Buhari, br. 5010)

Sura Felek – vrijednosti i kad je lijepo da se uči?

U drugoj verziji navodi se da je neki čovjek čuo drugog čovjeka kako (u namazu) često ponavlja suru Kul huvallahu ehad. Ujutro je otišao kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa mu je to spomenuo, jer njeno stalno ponavljanje nije smatrao naročito vrijednim djelom. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče mu: Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja dušata sura vrijedi koliko trećina Kurana.” (Buhari, br. 5013, i Muslim, br. 812) Ovaj čovjek smatrao je da to djelo, stalno učenje sure El-Ihlas nije vrijedno koliko ustvari jeste, a ovim riječima on nikako nije htio omalovažiti ni ovu suru, ni njenu vrijednost.

● Sura El-Ihlas kod onoga koji ustrajava u njenom učenju izgrađuje ljubav prema Uzvišenom Allahu, pa i biva razlogom zadobivanja Allahove ljubavi i ulaska u Džennet, kako bilježi Buhari u svome Sahihu kazivanje o čovjeku koji je svoj namaz uvijek završavao s ovom surom, pa kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zatražio da se sazna razlog zbog kojeg tako postupa, čovjek je pojasnio rekavši: “Ja volim da je učim zbog toga što ona opisuje Svemilosnog!” Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Obavijestite ga da i Allah njega voli!” (Buhari, br. 7375.)

U drugoj verziji od Enesa b. Malika, radijallahu anhu, spominje se ensarija koji je u mesdžidu Kuba predvodio muslimane u namazu, pa bi u svakom namazu nakon proučene sure El-Fatiha prvo učio suru El-Ihlas, a zatim nakon toga učio neku drugu suru. Nakon što je pojasnio da to čini iz ljubavi prema toj suri, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao mu je: “Tvoja ljubav prema njoj uvela te u Džennet.” (Buhari, br. 774)

● Bilježi imam Ahmed od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, čuo je čovjeka kako uči Kul huvallahu ehad, pa je rekao: “Obavezan mu je.” Prisutni su upitali: “Allahov Poslaniče, šta mu je obavezno?!”, a on je odgovorio: “Obavezan mu je Džennet.” (Ahmed, br. 7664, Tirmizi, br. 2897, Nesai, br. 994)

Također, Ahmed bilježi od Muaza b. Enesa, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko prouči Kul huvallahu ehad do kraja deset puta, Allah će mu sagraditi dvorac u Džennetu.” (Ahmed, br. 5437, Sahih Džamis-Sagir, br. 6472)

Povod objave sure Ihlas

Imam Ahmed, rahimehullahu teala, bilježi sa svojim lancem prenosilaca od Ubejja b. Ka‘ba, radijallahu anhu, da su mnogobošci rekli Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “O Muhammede, opiši nam svoga Gospodara.” Tada je Allah objavio: “Kul huvallahu ehad. Allahus-Samed.” A Es-Samed je Onaj koji nije rodio i rođen nije, jer sve što se rodi, mora i umrijeti, a ništa ne umire a da se ne nasljeđuje. A Uzvišeni Allah niti umire niti se nasljeđuje. Objavio je: “Lem jelid ve lem juled”, On nema Sebi sličnog niti ravnog, ništa nije kao On.” (Musned, 5/133, a hadis je dobar)

Kako se klanja sabah namaz?

Kada je preporučeno učiti suru Ihlas

● Uči se zajedno sa surom El-Kafirun na dva rekata namaza nakon obavljenog tavafa.

● Uči se zajedno sa surom El-Kafirun na dva rekata sabahskih i akšamskih sunneta.

● Uči se na trećem rekatu vitr-namaza.

● Uči se prilikom odlaska na spavanje.

Izvor

popularno

Kockanje online: 5 najpopularnijih igara

Čarolija kasina, bilo da se radi o svjetlima Las...

Zašto su Bonus Buy Slotovi na BitcoinCasino.us obavezni za ljubitelje slotova

U dinamičnom i uvijek evoluirajućem svijetu online kockanja, pojavljuje...

Islamski sanovnik: sanjati ovcu

Ovca u snu označava plijen, žene, imetak, vlast, djecu,...

Kako klanjati sabah namaz?

Kako klanjati sabah namaz? Sabah-namaz ima četiri rekata i...

Islamski sanovnik: sanjati mrave

Mravi u snu upućuju na vojsku, djecu, imetak, dug...

Vaktija i turizam: Planiranje putovanja za muslimanske turiste

Turizam je industrija koja se stalno prilagođava kako bi...