back to top

Vaktija Lukavac na našoj stranici je usklađena sa vaktijom IZ. Možete biti sigurni da je tačna i ispravna. 

Vaktija Lukavac je raspored islamskih dnevnih molitvi za svaki dan i naznaka za početak i završetak posta u vremenu kada nastupi mjesec Ramazan.

Kada vjernik stupa u namaz mora znati da li je nastupilo namasko vrijeme, a da bi znao tačno vrijeme on će pogledati namaska vremena na vaktiji.

VAKTIJA LUKAVAC – HISTORIJA

Na području Lukavca pronađeni su ostaci kultura iz bronzanog doba na brdu Gradina kod Ozrena, koji ukazuju da je područje ove općine bilo naseljeno još u prahistoriji.

Arheološki nalazi iz bakarnog doba u naselju Bokavići, koje se pod istim imenom spominje još 1512. godine, pokazuju da su ljudi iz ovog dijela Bosne i Hercegovine nalazili pogodne uslove za podmirivanje svojih životnih potreba još u staro doba, prije naše ere. U popisima početkom XVI. vijeka evidentirana je većina sadašnjih naselja lukavačke općine: Gornji i Donji Lukavac, Bokavići, Modrac, Srednja i Donja Smoluća, Puračić, Turija, Devetak, Dobošnica, Gnojnica, Kruševica itd. Ime Lukavac, koje se susreće i u drugim krajevima, spominje se u pisanim dokumentima 1528. godine kao Gornji i Donji Lukavac, a u popisu stanovništva iz 1885. godine spominje se kao Lukavac turski i Lukavac srpski. U jednoj turskoj ispravi iz 1644. godine spominje se neki Paša Lukavac što mnogi uzimaju kao temelj za ime Lukavac, jer o imenu Lukavac postoji nekoliko verzija.

Nastanak i razvoj grada Lukavca uslovljen je nastankom fabrike sode. Lukavac se od male fabričke kolonije razvio u industrijsko naselje po svim zahtjevima urbane i komunalne tehnike, higijene i hortikulture. Prvo oslobođenje Lukavca 30. septembra 1943. godine, odnosno drugo oslobođenje Lukavca 13. septembra 1944. godine, Lukavac je dočekao sa 159 porodičnih stanova, podijeljenih u 3 zasebna građevinska rejona. Kasnijom rekonstrukcijom stambenih zgrada, se brojno stanje stanova povećalo i zajedno sa do tada novoizgrađenim 1958]]. godine iznosilo je 269 stanova. Danas Lukavac broji 44.520 stanovnika.

Dosta novih nedostajućih spoznaja iz prošlosti Lukavca istraženo je, valorizovano, te predstavljeno na naučnoj konferenciji „Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe grada Lukavac“, u Lukavcu 31. oktobra 2015. godine. Za potrebe naučne konferencije tada je predstavljen Zbornik sažetaka, a konačni rezultat rada naučne konferencije jeste Zbornik radova „Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe grada Lukavac“, promovisan 14. maja 2016. godine. Izdavači zbornika radova (organizatori naučne konferencije) su Javna biblioteka Lukavac i Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK. Pokrovitelj je bila grad Lukavac.

Grad Lukavac, smještena u dolini rijeke Spreče, danas je jedna od većih administrativno-teritorijalnih jedinica i industrijskih centara u Bosni i Hercegovini. Po površini najveća, a po broju stanovnika, treća na Tuzlanskom kantonu.

O kontinuitetu života na ovim prostorima svjedoče arheološki lokaliteti i nalazi, od kojih su najznačajniji pronađeni kod Stupara i u Bokavićima. Na prahistorijskoj gradini između naselja Stupari i Vasiljevci na jugoistočnim obroncima Ozrena, pronađeni su fragmenti keramike čiji se jedan dio može datirati u eneolitsko (bakarno), a veći dio u bronzano doba. Prisustvo srednjovjekovne keramike i djelomično sačuvanih kamenih bedema, dokaz su da je na Gradini u srednjem vijeku stajao utvrđeni grad.

Vrlo zanimljiv i raznovrstan arheološki materijal iz bronzanog doba na području Lukavca pronađen je u mahali Čajići, u naselju Bokavići, još 1951. godine. Radi se o oruđu, oružju, posudama i nakitu iz bronzanog doba prahistorije. O ovim nalazima, Borivoj Čović je u Glasniku Zemaljskog muzeja Sarajevo iz 1955. godine objavio rad pod nazivom Preistorijski depo iz Lukavca.

Lukavac (na osnovu brojnih historijskih izvora i istraživanja), sa istim nazivom, je staro naselje, još od srednjeg vijeka. Tada se nalazi u srednjovjekovnoj župi Smoluća koja zauzima prostor oko srednjeg toka rijeke Spreče, zajedno sa sljedećim naseljima: Puračić, Smoluća, Devetak, Dobošnica, Gnojnica, Kruševica i Miričina. Zapravo, tada u slivu istoimene riječice, desne pritoke Spreče, postoje naselja Donji i Gornji Lukavac.

VAKTIJA LUKAVAC – GEOGRAFIJA

Prosječna nadmorska visina je 186 metara, površina 320 km2. Na području ove općine je 1991. godine živjelo 56.830 stanovnika. Općina Lukavac je jedna od najznačajnijih tačaka na industrijskoj, rudarskoj i turističkoj karti Bosne i Hercegovine. Lukavačka općina zauzima prostor od 352,66 km 2. Intenzivan razvoj ove općine počinje nakon Drugog svjetskog rata. U tom periodu općina se ubrzano razvija što dovodi i do razvoja proizvodnje, trgovine, sporta i kulture, kao i do organizovanja ljudi u razne organizacije.

Najvažniji dio turističke ponude Lukavca vezan je za akumulaciono jezero Modrac i turističko-ugostiteljske kapacitete na jezeru. Jezero Modrac ima površinu od 17 km2 od čega je 1000 m urađene obale sa izgrađenim objektima za odmor i rekreaciju: plaže, tuševi, restorani, koncertna arena i dr. Ljubiteljima prirode se nadomak Lukavca, pored Modraca nude i izletišta Vijenac sa planinskim jezerom, Svatovac sa planinarskom kućom, Bistaračko jezero (udaljeno 1 kilometar od centra grada Lukavca), te više lokacija na rijekama Spreča (Palučak, Batare) i Turija (Soko, Čagalo).

Vaktija Lukavac je raspored dnevnih molitvi za svaki dan i naznaka za početak i završetak posta za vrijem Ramazana. Ako vas zanimaju vaktije za druge gradove posjetite stranice: Vaktija Srebrenik, Živinice vaktija, Gračanica vaktija, vaktija Gradačac, Banovići vaktija, Kalesija vaktija i vaktija Brčko.

evaktija
Vaktija Lukavac