back to top

Sura El-Bekare – arapski, transkripcija, prijevod

Sure Bekare na arapski (prva dva ajeta)

sura-el-bekare-arapski

Sura El-Bekare transkripcija – tekst (cijela sura)

Vrijednosti sure El-Bekare

Al-Baqara (Arapski سورة البقرة) u doslovnom prijevodu na Bosanski jezik znači Krava. Sura Al-Baqara je druga po redu i najduže poglavlje (sura) Kur’ana. Sadrži 286 Ajeta, a 282. ajet je najduži ajet u Kur’anu i još se naziva Ajet o dugu. Inače, ajet koji ima posebnu vrijednost je 255. i poznat je kao + -“Ajetul Kursija” (Arapski آية الكرسي), a stariji Bošnjaci ovaj ajet još pogrešno nazivaju i “ćursi-dova”.

Neki tradicionalni islamski učenjaci kažu da ova sura sadrži “hiljadu obavjesti, hiljadu naredbi i hiljadu zabrana”

Ebu Hurejre r,a, prenosi da je Poslanik a,s, rekao: Ne pravite od svojih kuća (domova) groblja (mezarluke)! U kući u kojoj se uči sura El-Bekare, neće ući šejtan. (imam Tirmizi)

وفي مسند أحمد وصحيح مسلم والترمذي والنسائي ، من حديث سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تجعلوا بيوتكم قبورا ، فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان وقال الترمذي : حسن صحيح

Ebu Hurejre r,a, prenosi da je Poslanik a,s, slao jednu deputaciju od nekoliko ljudi, pa je tom priliko provjerio svakoga od njih da vidi koliko zna iz Kur’ana. Došavši do jednoga od njih , koji je bio najmlađi, rekao je: Koliko ti znaš? On je odgovorio: Znam to i to, te suru El-Bekare. Poslanik a,s, je rekao: Idi ti ćeš im biti predvodnik (emir).

Vrijednost sura El-Bekare i Ali Imran

Imam Ahmed prenosi od Ebu Umame r,a, da je rekao: Čuo sam Allahovog Poslanika a,s, kako kaže: Učite Kur’an, jer on će se zauzimati za svoje sljedbenike na Sudnjem Danu! Učite ”dvije svjetlice” El-Bekare i Ali Imran. Jer će ove dvije sure na Sudnjem Danu doći kao dva bijela oblaka, dvije sjenke ili dva jata ptica zbijenih u redove i zastupati svoje privrženike ns Sudnjem Danu.

Zatim je a,s, rekao: Učite suru El-Bekare, jer je u tome blagodat, dok je u suprotnom, propast. Njoj čarobnjaci ništa ne mogu. (Imam Muslim). Ne mogu uticati na onoga koji je uči.

عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه

Enes ibn Malik r,a, kaže; Rekao je Poslanik a,s,: Zaista šejtan izlazi (bježi) iz kuće kada čuje da se uči sura El-Bekare.

 عن عبد الله ، يعني ابن مسعود ، قال : إن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة

Abdullah ibn Mes’ud r,a, je rekao; Zaista šejtan bježi iz kuće kada čuje da se u njoj (toj kući) uči sura El.Bekare.

Neki učenjaci kažu da ova sura sadrži hiljadu obavjesti, hiljadu naredbi i hiljadu zabrana.

Zato učimo Kur’an općenito, nemoj da nam Kur’ani budu zamotani u peškire, jer Kur’an će biti svjedok za svoje učače, a neće posvjedočiti za nas ako ga budemo zamotavali u peškire, već ga trebamo odmotati i učiti kako bi imali koristi i na dunjaluku i na ahiretu. Na dunjaluku spas i zaštitu a na ahiretu kao šefadžiju ili zauzimača. Molim Allaha dž,š,  da nam pomogne da ustrajemo na putu istine, i da Kur’an slijedimo riječju i djelom, da nam Kur’an bude vodić, amin ja Rabbel alemin.

Vrijednosti sure En-Nas

Izvor islam-sunnet.blogspot.com

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Nemojte svoje domove činiti grobljima, zaista šejtan bježi od doma u kome se uči sura El-Bekare.“ (Muslim)

Koristi iz hadisa:

Prva korist, preferiranje učenja sure Bekara u kući, uopšteno, bez određenog broja.

Druga korist, šejtani i džinni ne borave u kući u kojoj se uči sura Bekara.

Treća korist, šejtani i džinni stanuju u kućama, a njihov boravak je potpun i ugodan u kućama u kojima nema spominjanja Allaha swt i učenja Kur’ana, a posebno sure Bekara.

Četvrta korist, šejtani, nepokorni džinni i sihirbazi su izgubili nadu da mogu namamiti ljude u čijem domu se uči sura Bekara, a ona je najbolja zaštita.

Peta korist, kuće u kojima se ne sluša Kur’an i u kojima se ne čuje zikrullah, liče mračnim i crnim grobovima.

Šesta korist, srca koja su napustila Allahov govor, Kur’an, postaju napuštena i mračna stjecišta šejtana. Rekao je ibn Abbas radijallahu anhu: „Oni, u čijim prsima, nema ništa od Kur’ana su poput uništenih kuća.“ Tirmizi, Bejheki.

Sedma korist, riječi Poslanika s.a.v.s. „Nemojte svoje domove činiti grobljima“ upućuju na to da se na mezarjima ne uči Kur’an, i u ovim riječima je odgovor onima koji dozvoljavaju učenje na mezarjima. Da je dozvoljeno učiti Kur’an na mezarjima, zašto bi Poslanik s.a.v.s iznio ovo poređenje?

Postavlja se pitanje: kakva je mudrost u posebnom izdvajanju sure Bekara?

Mnogo je mudrosti, a neke od njih su: njena dužina, mnogobrojna imena Allaha swt koja se u njoj nalaze, kao što su Allah, Gospodar, Živi, Vječni, Onaj koji sve održava, Svevišnji, Uzvišeni itd., zatim mnogobrojna svojstva Allaha swt kao što su Savršena moć, Svemogućnost, svojstvo stvaranja ni iz čega, i još puno neotkrivenih tajni i mudrosti.

Rekao je neki učenjak: „U njoj se nalazi hiljadu naredbi, hiljadu zabrana, hiljadu mudrosti i hiljadu obavijesti.“

Iz knjige: “El-erbe’une-l-Kur’anijje” (40 hadisa o Kur’anu)

Autor:  dr. Ahmed el-Ankari 

Izvor – putsredine.com

Prenosi se od Sehla ibn Sa’da, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Sve ima svoj vrhunac, a vrhunac Kur’ana je sura El-Bekare. Ko je prouči u svojoj kući noću, šejtan u tu kuću neće ulaziti tri noći, a ko je prouči danju, šejtan u nju neće ulaziti tri dana.“ (Ibn Hibban, hadis sahihu li gajrihi, Sahihu Tergib ve terhib Albani)
_______________________________________

Vrijednosti sure El-Felek

Ajet koji kada izgovorimo, neće biti a da Allah neće dati svome robu bolje od onog što je izgubio (El-Bekare: 156)

Kaže Ummu Seleme, radijallahu anha: “Čula sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ‘Kojeg god roba (čovjeka) zadesi kakva nevolja, pa kaže: –Inna lillahi ve inna ilejhi radži’un, Allahumme’džurni fi musibeti ve ahlif li hajren minha (Svi smo Allahovi i svi se Njemu vraćamo. Allahu moj, podari mi nagradu za moju nevolju i daj mi ono što je bolje od nje) – Allah će ga sigurno nagraditi za njegovu nevolju i dat će mu ono što je bolje.’ (Muslim)
_______________________________________

Ajetul-Kursij – Najveličanstveniji ajet u Kur’anu

Prenosi se također od Ubejja ibn Ka’ba, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ebul-Munzire (oče Munzirov), znaš koji je ajet iz Allahove Knjige najveći (najveličanstveniji)?“

”Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju“, rekao sam, a Poslanik ponovi: ”Ebul-Munzire, znaš li ti koji je ajet iz Allahove Knjige najveličanstveniji?“ Ja rekoh: ”Allahu la ilahe illa huvel-hajjul-kajjum…(Ajetul-kursijja).“ On me potapša po prsima i reče: ”Neka ti je na čast tvoje znanje, Ebul-Munzire.” (Muslim, 6/93)

Kaže Allahov Poslanik, alejhis-selam: “Kad htjedneš leći u svoju postelju, prouči Ajetul-kursijju pa će ti Allah poslati meleka čuvara, i šejtan ti se neće približavati dok ne osvaneš.” Hadis bilježi imam El-Buhari.

Takodjer Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao je: “Ko prouči Ajetul-kursijju nakon svakog propisanog namaza, samo ga smrt dijeli od od ulaska u Džennet.” (Taberani)

sura el-bekare
Sura El-Bekare – arapski, transkripcija, prijevod

Zadnja 2 ajeta sure El-Bekare

Ebu-Isa et-Tirmizi navodi predanje od Numana ibn Bešira, koji navodi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah je napisao Knjigu dvije hiljade godina prije nego je stvorio nebesa i Zemlju i iz nje je objavio dva ajeta kojima je završio suru Bekare. Nema kuće u kojoj se prouči u toku tri noći da u njoj ostane šejtan!

El-Buhari i Muslim bilježe od Ebu Mes`uda, radijallahu anhu, da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko navečer prouči dva posljednja ajeta iz sure El-Bekare, to mu je dovoljno.”

Ranije smo naveli kada je bilo govora o suri El-Fatiha: “….Raduj se zbog dva svjetla, koja si dobio, nijedan poslanik ih do sada nije dobio, početak Kur’ana, znači Fatiha i zadnji ajeti sure El-Bekare, nećeš proučiti ni harf od toga a da ti se ne dadne.“ (Sahihu-l-Muslim, 254)

Izvor N-UM.com

Sura El-Bekare protiv sihra

Evo nekoliko savjeta, na koji način bolesnik da oslabi džinna u svom tijelu I na taj način ga primora uz Allahovu pomoć da napusti tijelo:

1) Učenjem rukje koja je zasnovana Kur’anom I Sunnetom Poslanika, savs.

2) Da bolesnik svakodnevno sam uči Kur’an i sam sebi uči skračenu verziju rukje kao što je: sura El-Fatiha, početak sure El-Bekare (1-5), Ajetul kursija, zadnja dva ajeta sure El-Bekare, sure: Ihlas, El-Felek I En-Nas.

3) Redovno učenje zikrova i dova kao što su: jutarnji i večernji zikr, zikr pred spavanje, zikrovi nakon namaza, zikrovi ulaska i izlaska iz WC, kuće, zikr prilikom jela i pića, zikr prije polnog odnosa i drugi zikrovi.

4) Čuvanje i udaljavanje od grijeha I harama a ustrajnost u činjenju dobrih dijela (sadaka, post….)

5) Upotreba dozvoljenih stvari tokom liječenja Kur’anom kao što su: maslinovo ulje (piti isto i masirati njime tijelo) naučena voda (piti istu te se sa njom kupati), na med naučiti i jesti, čurokout u zrnu i u tečnom stanju.

6) Takođe koristiti kao terapiju i stvari kao što su: lotosov list, morska sol, ružina voda, tamjan indijski ili neki drugi, crni I bijeli mošus (misk) I druge stvari koje imaju lijep i prijatan miris.

7) I najbolji način borbe protiv džinna i šejtana, jeste jak sabur (strpljivost), jak oslonac na Allaha i jako ubjeđenje da lijek dolazi samo od Allaha, dž.š.

Izvor – N-UM.com

Da se podsjetimo, svaka rukja je dozvoljena i smatra se šerijatskom ako ispunjava tri sljedeća šarta:

1- Da bude sa govorom Uzvišenog Allaha ili sa Njegovim imenima i svojstvima,

2- Da rukja bude na arapskom jeziku ili (na jeziku ili sa metodom) čije značenje je poznato i razumno kako u sebi ne bi sadžavala širk ili vodila u širk ili ono što je zabranjeno,

3- Da (učač) bude ubijeđen da rukja ne utiče sama po sebi nego Allahovim kaderom”.

Najlakši i najjednostavniji načini utvrđivanja su:

– Učenje pravih 10 ajeta sure ES-SAFAT (ili čitave EL-BEKARE poslije toga)
Da se pod abdestom prouči, polako i što ispravnije (pravilnije i po tedžvidu), prvih 10 ajeta sure Es-Safat (446 str.).

U većini slučajeva kod oboljelih osoba (od sihra, džinskog dodira i uroka) pojavi se rakcija (bol u nekom dijelu tijela, gubljenje, nešto mu ne da dalje učiti, vrisak, nagon za povraćanje, uznemirenost, strah ili da plače i slično) pri učenju ovih ajeta.

Ako ne bude reakcije tokom učenja pravih 10 ajeta sure Es-Safat, onda neka prouči čitavu suru El-Bekare. Ako se ni prilikom učenja čitave El-Bekare ne pojavi nikakva reakcija, onda sigurno ta osoba ne boluje od neke duhovne bolesti (koje se liječe rukjom), nego treba da se obrati ljekaru u zdravstvenim ustanovama.

sura el-bekare – arapski, transkripcija, prijevod
Sura El-Bekare – arapski, transkripcija, prijevod

Vrijednosti sure El-Ihlas

– Učenje „Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi” ili Kulhuvallah 15-ak minuta

Znači, da onaj ko se provjerava u periodu od 15-ak minuta neprestano uči „Bismillahi fi evveliji ve ahirihi” ili suru El-Ihlas (Kulhuvallah). Još je bolje da udahne jako vazduh i onda uči spomenuto što više puta dok mu nestane vazduha, i tako ponovo, …

Ako se pojave reakcije, to je jasan znak da osoba ima problema duhovne prirode i da se treba liječiti šerijatkom rukjom i poznatim terapijama koje su sastavni dio liječenja.

Za ovu metodu neki šejhovi i učači kažu da se uči nakon izlječenja radi provjere da li je osoba potpuno izliječena. Svejedno učila se prije liječenja radi dijagnoze ili poslije radi provjere izlječenja, bitno je da daje tražene rezultate.

Ove dvije metode između ostalih prenosi šejh Ibrahim ibn Abdullah Baka’ar.

Takođe, od ostalih metoda koje navode neki šejhovi i učeči rukji su sljedeće:

Prva – za otkrivanje džinskog dodira (opsjedanja)
Da neko mimo bolesnika prouči u svoje dlanove od 42. do 52. ajeta sure Ibrahim (str. 261). A zatim učiniti da bolesnik gleda u dlanove. Pa ako mu stanje bude jedno od sljedećih:

– da ne može uopće gledati,

– da osjeti vrtoglavicu i mučninu,

– da vidi dlan crvene boje,

– da osjeti toplinu u glavi.

Ako se pojavi nešto od gore spomenutog, to je znak da osoba ima džinsko opsjedanje, u protivnom osoba je zdrava a ako ima određene bolove treba se obratiti ljekaru opće prakse.
Ovaj metod je naveden u knjizi „Merdžu’l-ma’alidžin” od Muhjidina Abdulhamida.

Druga – za otkrivanje uroka –

Da osoba koja se provjerava sakupi dlanove šake i prouči u njih suru El-Felek a zatim da potare dlanovima svoje lice. I tako da ponovi 20-ak puta. Osoba koja je pogođena urokom neprestano će zijevati skoro da neće moći usta zatvoriti. Ovakava rekacija većinom je znak uroka pogotovo ako zijevanje prate suze na očima, mada ponekad može biti znak sihr ili džinskog opsjedanja.

Treća – za otkrivanje sihra

Da osoba koja se provjerava uči sljedeće ajete sihra:

– 102. ajet sure El-Bekare,

– 81-82. ajeti sure Junus,

– 117-122. ajeti sure El-E’araf,

– 69. ajet sure Taha.

Ove ajete treba da prouči više od 20-ak puta. Pa ako zaplače, opsihrena je. A ako osjeti bol u stomaku, opsihrena je sihrom koji je pojeden. Bilo koju neprirodnu reakciju da osjeti prilikom učenja, to je znak opsihrenosti.

Četvrta – za otkrivanje opsjednutosti zaljubljenim džinom
Naučiti suru En-Nur na maslinovo ulje (prilikom učenja svake stranice da se zapuhne ili zapljucne ulje), a zatim namasirati čitavo tijelo (osim polnog organa i dubure) tim uljem. Poslije toga slušati učenje El-Bekare i En-Nur.
Onaj ko je opsjednut zaljubljenim džinom neminovno će osjetiti reakciju.

Peta – za otkrivanje sihra ili džinskog dodira
Da osoba koja se provjerava dovi Allahu da uništi džina koji je u njenom tijelu. Da kaže recimo: Allahu moj, uništi džina koji boravi u mom tijelu. I da ponavlja ovu dovu nekoliko puta. Onaj ko je opsihren ili ima džinski dodir doživjet će neobične rekacije koje ukazuju na bolest sihra ili džinskog dodira.

Šesta – za otkrivanje sihra, džinskog dodira ili uroka

Da osoba koja sumnja da ima neke simptome da prouči čitavu suru El-Bekaru u toku noći ili da klanja kijamu-lejl (u vremenu poslije jacije do sabaha) učeći suru El-Bekaru gledajući u Mushaf (nema smetnje da drži Mushaf u ruci) ako ne zna napamet. Pa ako bude opsihrena, urečena ili imala džinski dodir sigurno će se pojaviti reakcije koje ukazuju na te bolesti.

Prema tome, najlakši i najjednostavniji načini utvrđivanja, otkrivanja i saznavanja da li je neko opsihren, ima džinski dodir ili je urečen bez odlaska učaču rukje su prve dvije gore spomenute metode.

To jest: učenje pravih 10 ajeta sure ES-SAFAT (ili čitave EL-BEKARE poslije toga) i učenje „Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi” ili Kulhuvallah 15-ak minuta.

Kako se testirati?

Slušajte ovu rukju ujutru i navečer po jedan put, ukupno 15 dana. Nekada se reakcije pokažu odmah, dok nekada treba duže vremena. Način testiranja je da sjedite da ne bi pali u san što je česta pojava, zbog toga je poželjno da neko bude sa vama.

Stavite slušalice na uši, opustite tijelo i koncentrišite se na učenje iako ga ne razumijete. Pratite reakcije koje mogu uslijediti, a to su:ako zaspete, velika pospanost, zijevanje, padanje u trans ili san bez da je osoba svjesna, nagon za povraćanjem, igranje želudca, često podrigivanje, mučnina u želudcu i žgaravica, oštri bolovi u stomaku i posebno želudcu…

Izvor – saff.ba

Sura El-Bekare

popularno

Sura Maun

Sura Maun (Li ilafi kurejš) – arapski, transkripcija, prijevod Transkripcija...

Kako se klanja jacija namaz?

Kako se klanja jacija namaz? Jacija-namaz ima trinaest rekata...

Kako klanjati podne namaz?

2. Podne-namaz (podnevni namaz) Kako klanjati podne namaz? Podne-namaz ima...

Kako se klanja ikindija namaz?

Kako se klanja ikindija namaz? Ikindija-namaz ima osam rekata...

Navigacija svijetom online kockanja s Ethereumom u Bosni i Hercegovini

Ovaj članak će vas voditi kroz proces kockanja sa...

Sura Kevser

Sura Kevser (ina ea tajna) – arapski, transkripcija, prijevod Transkripcija...